валютний

валютний
-а, -е.
Стос. до валюти. Валютне законодавство. Валютні резерви.
••

Валю́тна бі́ржа — біржа, що здійснює купівлю та продаж валюти, а також проводить її котирування.

Валю́тна блока́да — заходи, що їх уживає держава для обмеження функціонування у країні валюти іншої країни.

Валю́тна ви́ручка — надходження в іноземній валюті від експорту товарів і послуг.

Валю́тна деклара́ція — документ у вигляді заяви, який містить відомості про валюту, що перевозиться.

Валю́тна зо́на — об'єднання групи держав, які дотримуються правил взаємних валютних відносин.

Валю́тна інтегра́ція — об'єктивно обумовлений процес створення регіональних зон, в межах яких забезпечується відносно стабільне співвідношення курсів валют.

Валю́тна інтерве́нція — цільові операції купівлі-продажу іноземної валюти для стримання зростання курсу національної валюти.

Валю́тна ка́са (краї́ни) — сукупність грошових надходжень в іноземній валюті, які є у розпорядженні країни.

Валю́тна кри́за — загострення суперечностей у валютній сфері, що проявляється в різких коливаннях валютних курсів, незбалансованості платіжних балансів, переміщеннях позичкового капіталу.

Валю́тна лікві́дність — показник, що характеризує платоспроможність окремих країн та їх угрупувань.

Валю́тна ліце́нзія — документ, який видається компетентним органом і який дозволяє імпортеру перевести певну суму іноземної валюти експортеру в уплату за товари.

Валю́тна монопо́лія — виключне право держави на операції з іноземною валютою, золотом.

Держа́вна валю́тна монопо́лія — виключне право держави здійснювати операції з валютними цінностями.

Валю́тна оку́пність — принцип зовнішньо-економічної діяльності підприємств та організацій, в основі якого лежить заміщення їх валютних витрат за рахунок власних валютних доходів.

Валю́тна полі́тика — складова частина економічної політики держави та зовнішньоекономічної політики.

Валю́тна пре́мія — рівень, до якого підвищується ринковий валютний курс по відношенню до фіксованого офіційного курсу.

Валю́тна систе́ма — сукупність грошово-кредитних відносин, закріплена в договірних та державно-правових нормах.

Валю́тна спекуля́ція — торгівля іноземною валютою з метою отримання спекулятивного прибутку.

Валю́тне законода́вство — комплекс правових норм, які регулюють порядок здійснення операцій з валютними цінностями.

Валю́тне застере́ження — умова, яка включається у контракти для страхування кредитора та експортера від ризику падіння курсу валюти.

Валю́тне коти́рування — встановлення курсів іноземних валют відповідно до діючих законодавчих норм та практики, що склалися.

Валю́тне регулюва́ння — регулювання державою міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою.

Валю́тний арбітра́ж — операція, що поєднує купівлю чи продаж валюти з відповідною контругодою.

Валю́тний де́мпінг — використання державою занижених валютних курсів для експорту товарів за цінами, нижчими від світових.

Валю́тний дефіци́т — брак валютних ресурсів держави для забезпечення регулювання валютного ринку.

Валю́тний клі́ринг — система безготівкових грошових розрахунків у міжнародних економічних відносинах.

Валю́тний коефіціє́нт — курсове співвідношення, що його використовують за перерахування цін та грошових сум з однієї валюти в іншу.

Валю́тний контро́ль — обмеження обігу іноземної валюти з метою усунення дефіциту платіжного балансу.

Валю́тний ко́шик — певний набір валют, відносно якого вираховується середньовиважений курс однієї валюти.

Валю́тний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, визначеної в грошових одиницях інших країн.

Валю́тний парите́т — тверде, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї валюти на іншу.

Валю́тний ри́зик — небезпека валютних втрат в результаті зміни курсу валюти ціни до валюти платежу.

Валю́тний ри́нок — сукупність попиту та пропозицій на валюти.

Валю́тне коти́рування — встановлення курсу іноземної валюти відносно валюти даної країни.

Валю́тні креди́ти — міжнародні кредити у грошовій формі.

Валю́тні раху́нки — банківські рахунки, на яких знаходиться іноземна валюта.

Валю́тні умо́ви контра́кту — умови, які узгоджуються під час укладення контрактів між експортером та імпортером.

Валю́тні фо́нди підприє́мства — сукупність коштів в іноземній валюті.

Валю́тні ці́нності — валюта держави у всіх формах, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті.

Націона́льна валю́тна систе́ма — форма організації валютних відносин держави, що визначається національним законодавством.

Світова́ валю́тна систе́ма — форма організації міжнародних валютних відносин і юридично закріплена міждержавними угодами.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "валютний" в других словарях:

  • валютний — [вал у/тнией] м. (на) тному/ т(‘)н ім, мн. т(‘)н і …   Орфоепічний словник української мови

  • валютний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • Валютний кліринг — міжурядова угода про взаємний залік зустрічних вимог і зобов’язань, які випливають з вартісної рівноваги товарних поставок і послуг, що надаються …   Міжнародне комерційне право

  • валютний курс — ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик валютний — ризик збитків як результат зміни валютних курсів …   Глосарій термінів фондового ринку

  • фінансово-валютний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • аутрайт — а, ч., фін. 1) Валютна угода, що передбачає виплати у визначені терміни за курсом, дійсним на момент угоди. 2) Валютний курс в міжбанківських термінових угодах з урахуванням премії або знижки. 3) Обмінна форвардна операція, яка включає премію або …   Український тлумачний словник

  • гнучкий — а/, е/. 1) Який легко згинається, гнеться. || перен. Здатний легко змінюватися, багатий на відтінки (про голос, мову і т. ін.). •• Гнучки/й валю/тний курс валютний курс, який визначається ринковими чинниками, що діють на валютному ринку. Гнучки/й …   Український тлумачний словник

  • двох'ярусний — двоя/русний, а, е. Який має два яруси. Двох ярусний стадіон. •• Двох я/русний ри/нок фін. валютний ринок, розділений на два яруси, в одному з яких курс валюти визначається дією ринкових сил, а в другому – регулюється державою через інтервенції …   Український тлумачний словник

  • євроринок — нку, ч. Міжнародний валютний ринок, на якому операції здійснюються в євровалютах …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»